mynet sohbet sohbet sohbet odaları

Önemli İçerik

Birlik Genel Sekreterler toplatılsın

 

 

 

Birlik Genel Sekteter toplantısında bizleri ağırladıkları için D.Byz.Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığına ve Genel Sekreterimiz Sinem Hanım ve eşi Güney Bey’e çok teşekkür ederiz.

 

  T.C
                                                                                                                        AĞRI VALİLİĞİ
                                                                 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ HABER  BİLGİ FORMU
 
 
KURUMUN ADI
AĞRI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
YER
HÜKÜMET BİNASI KAT:4 / AĞRI
TARİH
25/12/2017
HABER KONUSU
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİ
FAALİYETİ YÜRÜTEN KURUM
AĞRI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE
   
            3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince; kullanımda olan ölçü ve tartı aletlerinin (masa terazileri, ibreli teraziler, elektronik teraziler, kantarlar, yüksek çekerli basküller, pirinç ve dökme kilolar, ağaç metreler, hububat ölçekleri, akaryakıt sayaçları ve ölçekleri, LPG sayaçları, taksimetreler, nakli metreler, hassas teraziler ve tartı aletleri) 2 yılda bir periyodik olarak muayene ettirilmesi zorunludur.
            Periyodik muayene için müracaat etme süresi 1 Ocak 2018 tarihinden başlayıp 28 Şubat 2018 Çarşambagünü mesai bitimine kadardır.
            İki yıllık muayene süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletleri için belirtilen sürelerde beyanname verilmesi gerekmektedir.
1-      Masa, ibreli ve mekanik teraziler, pirinç ve dökme tartılar, hububat ölçekleri, ağaç metreler ile çekeri iki tona kadar olan basküller ve kantar kullanıcıların periyodik muayene işlemleri için bulundukları yerdeki Belediye Başkanlıklarına  beyanname vermeleri,
2-       Taksimetlerinin periyodik muayeneleri için Yetkili Muayene Servislerine,
3-     Kuyumcu terazileri, Eczane terazileri ve hassas tartı aletleri kullanıcıları Yetkili Muayene Servislerine, Yetkili Muayene Servisleri bulunmadığı durumlarda ise periyodik muayene başvurularının Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılması,
4-      Akaryakıt sayaçları ve ölçekleri, Adblue Sayaçları, LPG sayaçları, Aks kantarlar, yüksek çekerli basküller ile iki tondan yukarı olan yüksek çekerli basküllerin periyodik muayene başvurularının elektronik ortamdawww.sanayi.gov.tr  internet adresinde bulunan Bakanlık sitesi üzerinden veya şahsen Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
         Damgalanmamış, damga süresi geçmiş veya damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, periyodik muayene için zamanında müracaat etmemiş ölçü ve tartı aletlerinin kullanılması, alım satım yerlerinde bulundurulması suç teşkil etmektedir. Kanuna aykırı hareket edenler hakkında ilgili Kanunun 15.nci maddesinin c bendine göre her bir ölçü aleti için 2.101,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.
        İlimiz sınırları dahilinde yukarıda belirtilen ölçü ve ölçü aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların idari para cezasına muhatap kalmamaları için en geç 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.
        Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 215 17 65 – 215 23 65 numaralı telefonlarından bilgi alabileceklerdir.
 
           İlgililere önemle duyurulur.
                  Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
 
 HABER VEREN YETKİLİNİN ADI SOYADI İMZASI
 
Ayşegül SORGUÇ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji               İl Müdürü
Yıllık Aidat ve Gecikme Zammı Tablosu

 

5362 Sayılı Esnaf ve sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61.maddesi gereğince;  Üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona ödeyeceği kayıt ücreti, yıllık aidat ve katılma payları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler hesaplanarak ekli tablolarda belirtilmiştir.

Kayıt ücreti, kayıt esnasında, Sicil Müdürlüğü tarafından tahsil edilir. Kayıt ücretinin yarısı Birlik adına açılacak banka hesabına, diğer yarısı ise ilgili Odanın banka hesabına aktarılır.

Yıllık aidat ,  Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı, üye kaydının silindiği ay itibariyle alınır. (2007/01 sayılı genelge)

Kayıt ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir.

21 Haziran 2005 tarihinden itibaren ödenmesi gereken yıllık aidatlara ilişkin gecikme zammı ise,   yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçememektedir.

Ancak, mülga 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 37. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanmakta idi ve 507 sayılı Kanunda değişiklik yapan 9.5.1991 tarih ve 3741 sayılı Kanunla  gecikme zammı aidatın bir mislini geçemez hükmü kaldırılmıştı.

Bu nedenle, 2005 yılının Ekim ayına kadar  ödenmesi gereken yıllık aidatlara ilişkin gecikme zammı, aidatın bir mislini geçebilmektedir. 

Tüm bu hükümler dikkate alınarak;  süresinde ödenmeyen yıllık aidatın Nisan ayı taksiti için, ilk dönem (Ocak-Haziran) hesaplanarak bir genelge ile teşkilatımıza duyurulan yıllık aidatın yarısı üzerinden  Mayıs ayından itibaren gecikme zammı hesaplanarak belirlenen tutar,  Ekim ayı için ise, ikinci dönem(Temmuz-Aralık) için belirlenen yıllık aidat miktarının yarısı üzerinden Kasım ayından itibaren gecikme zammı  hesaplanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
 

21/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda, süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağına ilişkin (507 sayılı Kanunda olduğu gibi) özel bir düzenleme bulunmadığından; söz konusu alacaklara 5362 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmakta idi. Ancak, Konfederasyonumuza bu konuda farklı görüşlerin iletilmesi üzerine; konu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına intikal ettirilmiş ve uygulamaya esas görüşleri sorulmuştur.           

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Konfederasyonumuza gelen cevabi yazıda; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri” başlıklı 61 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.” hükmünün yer aldığı ve süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı ile ilgili bir oran belirlenmediği, ancak, gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemeyeceği hükmünün olduğu belirtilerek; 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi gereğince süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı oranlarının belirlenmesinde, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre kanuni faizin uygulanmasının uygun olacağı, ancak, tahsil edilecek gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçmemesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Bu nedenle; Süresinde ödenmeyen yıllık aidat ve kayıt ücretlerine ilişkin gecikme zamları;

5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten Bakanlık görüşünün Konfederasyonumuza intikal ettiği tarihe (17/07/2007) kadar; 6183 sayılı Kanun hükümlerineOnline Hesaplama için tıklayınız. ve açılan penceredenGecikme Zammı ve Faizi Hesaplama Bölümüne Giriniz.

 (17/07/2007) tarihinden itibaren; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine    göre hesaplanmaktadır.  Online hesaplama için tıklayınız.

    

I.Grup İller için Yıllık Aidat ve Gecikme Zammı Tablosu

( Ankara, İstanbul, İzmir )   
 

Tıklayınız (pdf)

     
  II.Grup İller için Yıllık Aidat ve Gecikme Zammı Tablosu

( Adana,  Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İçel, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Düzce
. )
  Tıklayınız (pdf)
     
III.Grup İller için Yıllık Aidat ve Gecikme Zammı Tablosu 

( Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya,  K.Maraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Osmaniye.)
  Tıklayınız (pdf)
     
Gecikme Zammı ve Oranları Tablosu   Tıklayınız
     
Yıllara Göre Aidat Tablosu   Tıklayınız (pdf)
     
Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu   Tıklayınız  (pdf)
     

 

Mesleki Oda Kuruluşu

 

ODA KURULUŞU

1-Oda; oda kurulmak istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet ve meslek sahipleri ile esnaftan en az 500 kişinin isteği ve Bakanlık izni ile kurulur. Yeni kurulacak odalar için, oda üyesi olacak kişiler arasından  9 kişilik kurucular kurulu oluşturulur.  

2-Oda kurucu üyelerinin tüm bilgileri, Bakanlıktan alınacak yetkiden sonra Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına   kurucular kurulu tarafından eksiksiz olarak girilir. 

3- Aynı çalışma bölgesinde aynı konuda birden fazla oda kuruluşu yetkisi verilmez, oda üyesi olacak esnaf ve sanatkarların tamamının kuruluş için yetki alınan odaya girişi yapılır. 

4-Oda kuruluşu ile ilgili olarak Mülki İdare Amirliğine verilecek müracaat dilekçesine, Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanına girişi yapılan ve en az 500 kişilik kurucu üyelere sicil müdürünün gözetiminde tanzim ve imza edilen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış 5  adet oda kuruluş tutanağı ve kurucular kurulunun hazır bulunmasıyla sicil müdürünün huzurunda düzenlenen Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alınmış beş adet oda ana sözleşmesi eklenir.  

5-Oda ana sözleşmesi, oda kuruluş tutanağı ve kurucu üye bilgilerinin gerçeğe uygun olup olmamasından sicil müdürü sorumludur.  

6-Mülkî idare amirliği 15  gün içinde oda kuruluş talebini inceler ve görüşü ile birlikte kuruluş belgelerini noksansız olarak Bakanlığa gönderir.  

7-Bakanlık kuruluş talebi hakkında ilgili Birliğin görüşünü alır. Ana sözleşmenin ve kuruluş tutanağının Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip oda kurulmuş olur. Bakanlık bir ay içinde kuruluş izni verip vermediğini bildirmediği takdirde oda kurulmuş sayılır.  

8-Kuruluşu yapılan odanın kuruluş tutanakları ve ana sözleşmesinin birer adedi Bakanlıkta alıkonulur. Diğerlerinin birer adedi Bakanlık tarafından konfederasyona, valiliğe, birliğe ve odaya gönderilir ve buralarda muhafaza edilir.  

9-Oda, kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren tüzel kişilik kazanır. Ancak, odanın fiilen faaliyete geçebilmesi için, kurucular kurulu tarafından  oda kuruluşunun Bakanlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren, odaya daha sonra kayıtları yapılan üyelerde dahil 90 gün  içinde oda kuruluş genel kurulunu yapması ve oda organlarını teşekkül ettirerek Bakanlığa bilgi vermesi zorunludur. 

10- Kuruluş genel kurulunu yapamayan odanın kuruluşu yok sayılır. Kuruluş genel kurulunu yapan oda, ana sözleşmede belirtilen tarihte olağan genel kurulunu da yapmak zorundadır.

 

İşyeri Açarken İstenen Belgeler

VERGİ  DAİRESİNDEN  İSTENEN  BELGELER

-İşe Başlama Bildirim  Formu  doldurulur.
-Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
-İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.
-İkametgah İlmühaberi
-İşe Başlama Formu
-Nüfus Cüzdanı Örneği

belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

 İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER

-3 fotoğraf
-Nüfus  cüzdanı  örneği

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER 

-Vergi levhası fotokopisi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-İkametgah belgesi (resimli)
-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
-Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
-Sicil ilan bedeli dekont örneği
-Sicil harç bedeli dekont örneği

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ve BİLDİRİMİ

Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;

- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.

-  Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta  ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.

Sigortalıların Prime Esas Kazançları 

5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi  kaldırılmıştır.

Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.

Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç  çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha  az olamayacaktır.

Ayrıca, işyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinden bölge müdürlüğü dosya numarası alması, işçi çalıştırıyor ise İŞKUR internet sitesindeki işyeri bilgi formunu doldurulması ve gıda işletmelerinin Tarım İl Müdürlüklerine başvurarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarası alması gerekmektedir. 

Esnaf  ve Sanatkar İşyeri  Örnekleri

 

Esnaf ve Sanatkar İşyerleri İçin İşyeri Tip Proje Örnekleri 

Esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerinin; çeşitli kriterler dikkate alınarak asgari bir takım standartları sağlaması halinde hem müşteriler, hem işyeri sahipleri hem de çalışanlar açısından önemli yararlar sağlayacağı açıktır.

Bu kriterler arasında;

  • İşyerlerinde hijyen kurallarına uyulması ve gıda güvenliğine özen gösterilmesi,
  • Raf ve dolapların bir mantık çerçevesi içinde düzenli olarak yerleştirilmesi,
  • Müşterilere serbest hareket alanı bırakılması,
  • Dekorasyonun çalışan ve müşterileri yormayacak sadelikte olması,
  • Ürünlerin yerleştirilmesinde satışı arttıracak unsurların dikkate alınması, 
  • Meslek alanına göre çeşitli kamu kurumları (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler, Türk Standartları Enstitüsü  ve benzeri kurumlar) tarafından getirilen ve zorunlu ya da ihtiyari olarak uyulacak olan kural, standart ve rehberlere uyum sağlanması  

sayılabilir.

Konfederasyonumuzca işyeri açmak ya da işyerini yeniden dekore etmek isteyen esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olunması ve fikir vermesi amacıyla, bakkal, kasap ve manav işyerleri için işyeri tip proje örnekleri hazırlanmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımızdan ve teşkilatımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda bu örnekler arttırılabilecektir.

             
 İşyerlerinin Taşıması Gereken Temel Özellikler için tıklayınız.
             
  Bakkal Dükkanı   Kasap Dükkanı   Manav Dükkanı  
             
     

 

AnsayfaAHİLİKÖnemli İçerik