mynet sohbet sohbet sohbet odaları

KAPASİTE RAPORU ALINMASI

-  İşyeri sahibi, kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkar odasına yazılı olarak başvurur.
 
-  Kapasite Raporu; üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı
 veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşan Kapasite Tespit ve İnceleme
 Kurulu tarafından tanzim edilir.

- En az beş nüsha olarak düzenlenen kapasite raporları ilgili oda başkanı, genel sekreteri
  ve mühendis tarafından onaylanarak, odanın bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.

- Kapasite raporları, birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra,
  Konfederasyonumuza gönderilir.

- Konfederasyonumuzca da onaylanan kapasite raporları birlik, oda ve ilgilisinde kalmak
 üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adedi de Konfederasyonumuzda muhafaza edilir.

- Bu işlemler çerçevesinde; 507 sayılı Kanunun 37nci maddesi ve Ek5inci maddesi çerçevesinde
 belirlenen kapasite raporu tasdik ücreti ilgili oda, birlik ve Konfederasyon hesabına yatırılır.

AnsayfaESNAF BAŞVURUKAPASİTE RAPORU ALINMASI